1. Informacje ogólne:

Szanując Twoje prawa i respektując zasady ochrony danych osobowych został opracowany niniejszy dokument będący wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu myvod.pl oraz usług oferowanych przez firmę Escola LMS Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.03 30-526 Kraków). 

1.1 Definicje:

Administrator – (Administrator Danych Osobowych) – Escola LMS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-526) przy ul. Czyżówka 14/2.03

Serwis – Serwis internetowy help.myvod.io którego właścicielem jest i którym zarządza Administrator

RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) dalej jako RODO.

UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Twórca – osoba zarejestrowana w Serwisie help.myvod.io

Odbiorca Newslettera – osoba która zapisała się na Newsletter przygotowywany przez Administratora

 

2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest, lub które prowadzi Escola LMS Sp. z o.o.

1. Dane osobowe Klientów i Twórców, jak również dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Klientów i Twórców, a także dane Odbiorców Newslettera są  zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z RODO i na zasadach w nim określonych.

2. Danymi Twórców, Klientów i Odbiorców Newslettera administruje Administrator a w przypadku danych użytkowników lub innych osób pozyskanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem platformy danymi zarządza Klient, który powierza Administratorowi przetwarzanie danych na zasadach określonych regulaminem.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług na help.myvod.io (tj. danych związanych z rejestracją i obsługą konta w myvoid.io) oraz – w przypadku Newslettera – w celu wysyłki Newslettera.

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Klientów, Twórców oraz Odbiorców Newslettera. Klient odpowiada za określenie zasad przetwarzania danych użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu w celu realizacji własnych usług z poszanowaniem przepisów prawa tj. w szczególności poinformowania użytkowników o informacjach wymaganych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie lub w celu wysyłki Newslettera poprzez podanie adresu email do otrzymywania informacji o charakterze handlowym. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. W każdej chwili Klient może zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie. Jeśli z jakiś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia i niekorzystania z Serwisu. Podmiotowi danych (Klientowi lub Użytkownikowi) przysługuje prawo do żądania dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Za realizacje żądań Użytkowników których dane pozyskał Klient – odpowiada Klienta. Administrator serwisu przekaże wszelkie żądania Użytkowników danego Klienta o ile podane przez tych Użytkowników dane umożliwiają identyfikację Klienta, który odpowiada za te dane. Administrator doradza, żeby przy rejestracji lub udostępnianiu Użytkownikom usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Klient poinformował swoich Użytkowników o danych kontaktowych.

6. W trakcie rejestracji w Serwisie zbierane są następujące dane osobowe Klienta, Twórcy: adres e-mail. Pozostałe dane (tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, nip lub pesel) Twórca uzupełnia w swoim Panelu Twórcy- dane te są wykorzystywane dla potrzeb rozliczeniowych jak również mogą być wykorzystywane do bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem serwisu np. okresowego ograniczenia świadczenia usług .

7. W trakcie rejestracji  do newslettera zbierany jest wyłącznie adres mailowy Odbiorcy Newslettera.

8. Adresy IP Twórców oraz Odbiorców Newslettera zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz  dla potrzeb zarządzania Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Twórców oraz Odbiorców Newslettera.

8. Dane osobowe Twórców są  przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia usługi chyba że Twórca zapisał się jednocześnie do newslettera wtedy dane są przechowywane do czasu wycofania zgody.

9. Dane Twórców oraz Odbiorców Newslettera nie są udostępniane, ani powierzane stronom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Twórca wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy powierzenie to jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu (FreshMail.pl dla Odbiorców Newslettera)

10. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Twórców czy Odbiorców Newslettera.

11. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy też jakichkolwiek informacji poufnych.

12. Administrator przetwarza dane Klientów oraz Użytkowników (którzy wyrazili na to zgodę poprzez zapis do Newslettera) w następujących wskazanych poniżej celach:

Cel

 

Podstawa prawna

Długość przetwarzania (kiedy Twoje dane będą usunięte)

Założenie konta w serwisie zgodnie z treścią regulaminu (dalej: Regulamin).

W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta w serwisie i korzystania z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany. W przypadku problemów z założeniem można skontaktować się z Administratorem.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

W celu realizacji marketingu usług Administratora.

Jeżeli marketing będzie realizowany poprzez wysyłkę mailingu – Klient zostanie poproszony o dodatkową zgodę – zob. poniżej.

Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem.

Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa polskiego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie.

Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

Jak również do weryfikacji czy Użytkownicy nie udostępniają w serwisie niedozwolonych treści

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu realizacji analizy statystycznej, w tym finansowej, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych.

Analiza dokonywana jest „ręcznie”. Celem analizy jest identyfikacja transakcji, które stanowią naruszenie umowy (bez zamiaru zapłaty) w celu dochodzenia praw przez Administratora danych.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu przesyłania newslettera.

W tym przypadku Klient/Użytkownik zostanie poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu wyświetlania tzw. web push.

W tym przypadku Klient/Użytkownik zostanie poproszony o dodatkową zgodę. Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień webpush. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powiadomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu geolokalizowania na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy.

W tym przypadku Klient/Użytkownik zostanie poproszony o dodatkową zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO.

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

W celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych.


3. Polityka cookies

1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Twórców pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Mechanizm cookies odpowiada za:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Twórcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b. utrzymanie sesji Twórcy, dzięki czemu Twórca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

c. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Twórcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Twórcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Twórcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Twórcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę.

6. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).

b. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Twórcy.

8. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.

9. Twórcy korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Twórcy.

10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W większości przeglądarek sposób wyłączenia plików cookie można opisać następująco:

a) Otwórz menu przeglądarki

b) Wybierz Ustawienia

c) Wybierz Ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność

d) Ustaw blokadę na pliki cookie

W wybranych przeglądarkach zasady blokowania cookies określone zostały poniżej:

a) Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

b) FireFox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

c) Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

d) Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

e) Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

f) Safari - http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/

oraz na urządzeniach mobilnych:

a) Android - https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl 

b) Windows - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 c) iOS - https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=pl

11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

 

4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Twórców czy Odbiorców Newslettera

2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego. Klient serwisu powinien być osobą pełnoletnią za weryfikację wieku Użytkowników z uwagi na oferowane treści odpowiada Klient. W przypadku uzyskania uzasadnionej informacji o oferowaniu Użytkownikom treści niezgodnym z prawem adresowanych do osób niepełnoletnich – Administrator może dokonać weryfikacji i poinformować o wykrytych naruszeniach Klienta.

 

5. Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator  Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).

5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby zarówno Twórca jak i Odbiorca Newslettera również dbali o bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

 

6. Rezygnacja/poprawa danych

1. Zarówno Klientowi, Twórcy jak i Odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.

2. Usunięcie danych Twórcy jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie. Usunięcia konta Twórcy, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres mailowy rodo@myvod.io. W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć żądanie takie musi być wysłane adresu e-mail z którego dokonano rejestracji- możliwy jest również inny sposób weryfikacji tożsamości w sposób bezpośredni identyfikujący osobę, której dane dotyczą..

3. Odbiorca Newslettera może przekazać życzenie usunięcia adresu mailowego z bazy Administratora poprzez skorzystanie z linku znajdującego się w każdym Newsletterze.

4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu osobom których dane przetwarza Administrator przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego email. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych Klient/ Użytkownik może zgłosić skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)

 

7. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Twórców.

 

8. Reklamy i linki stron trzecich

1. Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.

2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Twórców lub Odbiorców Newslettera nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu  należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

3. Serwis zawiera odnośniki do innych stron.  Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Twórcy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi  na tych stronach.

 

9. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, uprasza się o kontakt pod adresem mailowym: rodo@myvod.io

 

10.  Zasady przetwarzania danych przez innych usługodawców

Portale społecznościowe. W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:

Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT

Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony dostępnych jest w Politykach Usługodawców wskazanych powyżej.

Dodatkowo usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych udostępnionych przez FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

Serwis może zapewnić (opcja fakultatywna) Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika. Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. Użytkownik może kontrolować dane, które są przekazywane z Facebooka za pomocą ustawień prywatności Facebook. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku.

Analiza zachowań użytkowników serwisu

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).

Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.

W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.

Google Ads i śledzenie konwersji

Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google lub wyłączyć reklamy Google oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. .

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH SERWISU myVOD

Mając na uwadze rozpoczęcie stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) strony postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia danych w związku z realizacja usługi my VOD

Strony zgodnie wskazują, że KLIENT jako administrator danych osobowych powierza ClickMaster Polska w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach, w celu oraz w zakresie koniecznym do należytego wykonywania postanowień Umowy tj. zapewnienia świadczenia usługi myVOD określonej w regulaminie dostępnym pod adresem: https://help.myvod.io/regulamin

1. ClickMaster Polska może przetwarzać dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzanie może przyjmować postać: zbierania, utrwalania, przechowywania, przekazywania, usuwania.

2. Poza działaniami związanymi z realizacją celu przewidzianego w niniejszym regulaminie, ClickMaster Polska zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych, wszelkich materiałów, dokumentów uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, oraz sposobów ich zabezpieczenia również po zakończeniu usługi.

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od ESCOLA LMS sp. z o.o. ich przekazania. ESCOLA LMS sp. z o.o. jest zobowiązane niezwłocznie poinformować Klienta o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie Klienta powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.

4. ESCOLA LMS sp. z o.o. zobowiązuje się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług, zarówno dotyczące ochrony danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników i konsultantów Stron, mających dostęp do poufnych danych zarówno w trakcie realizacji usługi jak i po jej zakończeniu.

5. Strony nie ujawnią informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych pracowników oraz konsultantów, dla których te informacje okażą się niezbędne oraz tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. ESCOLA LMS sp. z o.o. zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe zgodnie z niniejszym regulaminem, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

7. ESCOLA LMS sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. ESCOLA LMS sp. z o.o. uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

8.ESCOLA LMS sp. z o.o. będzie przetwarzał, powierzone dane usługobiorców takich jak: adres e-mail, dane kontaktowe, dane do faktury i oraz inne dane wymagane w platformie usługobiorcy, związanych z koniecznością zrealizowania zamówienia usługi złożonej przez Klienta.

9. Powierzenie nie obejmuje danych osobowych, których przetwarzanie przez ESCOLA LMS sp. z o.o.  jest niezbędne do wykonania umowy, ustalenia wzajemnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

10. ESCOLA LMS sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi, zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.

11.ESCOLA LMS sp. z o.o. zobowiązuje się do nadania upoważnień pracownikom oraz współpracownikom oraz wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usługi.

12. ESCOLA LMS sp. z o.o. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego zezwala na przechowywanie danych osobowych lub ich przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji niniejszej umowy lub zabezpieczenia roszczeń.

13. W miarę możliwości ESCOLA LMS sp. z o.o.  pomaga KLIENTOWI w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO  w stosunku do danych które przetwarza. Zakres realizacji praw podmiotów danych będzie uwzględniał ograniczenia realizacji praw podmiotów wynikające z przepisów wdrażających RODO i dotyczące ESCOLA LMS sp. z o.o.

14. ESCOLA LMS sp. z o.o. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Klientowi w ciągu 24h.

15. KLIENT zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez ESCOLA LMS sp. z o.o. przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. KLIENT może realizować prawo kontroli w godzinach pracy ESCOLA LMS sp. z o.o.  z minimum 7 dniowym wyprzedzaniem. ESCOLA LMS sp. z o.o.  zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym nie krótszym niż 7 dni. Kontrola nie może naruszać zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ESCOLA LMS sp. z o.o. 

16. ESCOLA LMS sp. z o.o.  udostępnia KLIENTOWI wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. ESCOLA LMS sp. z o.o. niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów UE lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

17. ESCOLA LMS sp. z o.o. może (pod)powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT.

18. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na polecenie KLIENTA chyba, że obowiązek taki nakłada na ESCOLA LMS sp. z o.o. prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega ESCOLA LMS sp. z o.o. lub wynika ze złożonego zamówienia.

19. ESCOLA LMS sp. z o.o. jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję